top of page

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU PASTUŠKA

 • Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem.

 • Záloha je vratná při zrušení rezervace do 14 dnů před datem příjezdu, v době kratší než 14 dní před datem příjezdu je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatek, který bude stržen ze zálohy.

 • Děti jakéhokoli věku platí za ubytování jako dospělá osoba noc/lůžko.

 • Storno podmínky: 

  • zrušení rezervace 14 a méně dnů před datem příjezdu 50% z celkové ceny

  • zrušení rezervace v průběhu 24 hodin před datem příjezdu 100% ceny

 • Zrušení rezervace je nutné provést buď písemnou formou na adresu: 

 • Důvod k bezplatnému zrušení rezervace nebo změně termínu není nepříznivé počasí.

 • Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení, vrácení zálohy bude provedeno převodem na účet hosta do 30ti pracovních dnů.

 • V den nástupu se host může v penzionu ubytovat od 15:00 do 20:00 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.

 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.

 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem, v den ukončení pobytu uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.

 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 • K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených.

 • Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do budovy penzionu omamné a psychotropní látky.

 • Na pokojích a ve všech vnitřních prostorech penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 2.000,- Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z pokoje.

 • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

 • Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.

 • Vstupní prostor a okolí penzionu je monitorováno.

 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společných prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.

 • Domácí zvířata jsou na penzionu povolena pouze po předchozí domluvě a za poplatek.

 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí penzionu a jeho okolí.

 • Na pokoji není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících strojků, vysoušečů vlasů , nabíječek mobilních telefonů a notebooků. V pokoji nebo společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj.

 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou. Zpravidla za ztrátu klíče bude hostovi účtováno 1.500,- Kč.

 • Host nesmí umožnit přespání nenahlášené osobě, při nedodržení mu bude účtována cena dle platného ceníku, případně může být bez náhrady ihned vystěhován z pokoje.

 • Věci vnesené do penzionu a odložené musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.

 • Parkoviště vyhrazené pro hosty v areálu penzionu není hlídané, proto provozovatel penzionu neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.

 • Všichni hosté ubytovaní v penzionu Pastuška jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel penzionu nebo jeho zástupce právo ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

 • Objednáním a zaplacením pobytu, host souhlasí s podmínkami a ubytovacím řádem penzionu.

penzion Pastuška
Brod nad Dyjí 228

Brod nad Dyjí 691 81

nebo e-mailem: 

penzion-pastuska@email.cz

Návrh bez názvu_edited_edited_edited.png
bottom of page